Home - Structură organizatorică - Geomorfologie-Pedologie-Geomatică

 

DEPARTAMENTUL DE GEOMORFOLOGIE - PEDOLOGIE - GEOMATICĂ

 

Director de departament:

Prof. dr. NEDELEA ALEXANDRU

Membri departamentului:

Prof. dr. ARMAȘ IULIANA

Prof. dr. BOGDAN MIHAI

Prof. dr. COMĂNESCU LAURA

Conf. dr. DEMETER TRAIAN

Conf. dr. ENE MARIAN

Conf. dr. OPREA  RĂZVAN

Conf. dr. COCOȘ OCTAVIAN

Conf. dr. SĂVULESCU IONUȚ

Conf. dr. OSACI-COSTACHE GABRIELA

Conf. dr. DOBRE ROBERT

Lect. dr. SĂNDULACHE IULIAN

Lect. dr. TATU FLORINA

Lect. dr. TOPÂRCEANU ANDRA ANDREEA

Lect. dr. VERGA MIHAELA

Lect. dr. ACHIM FLORIN

Lect. dr. TUDOSE CORNEL

Lect. dr. NISTOR CONSTANTIN

Lect. dr. OVEJANU IONUȚ

Lect. dr. MUNTEANU ANCA

Asist. dr. DUMITRACHE MIHAIL

Asist. dr. BUDILEANU MARIUS

Asist. dr. POPOVICI DIANA

Asist. dr. POPESCU RĂZVAN

Asist. dr. VÎRGHILEANU MARINA

Asist. dr. MARIN ANDREEA

Asist. Cercetare dr. CARABLAISĂ SORIN

Referent dr. SĂFTOIU LUMINIȚA

 

Departamentul de de Geomorfologie, Pedologie şi Geomatică este format din cadre didactice la care se adaugă personalul didactic auxiliar, personalul de cercetare din centrele Degradarea terenurilor şi dinamică geomorfologică şi Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spaţială şi Dinamica Sistemelor Terestre şi Costiere precum şi personalul afiliat de la extensiile universitare Drobeta Turnu Severin şi Măcin.

Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică are o veche tradiţie, ea preluând activităţile fostei catedre de Geografie Fizică, la conducerea căreia a fost numit marele geomorfolog George Vâlsan în 1920. În 1938, Catedra de Geografie Fizică este inclusă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi îşi va schimba denumirea în Catedra de Geografie Fizică şi a României (sub conducerea lui V. Mihăilescu).

În 1990, Departamentul de Geografie Fizică se restructurează în trei catedre distincte: Departamentul de Geomorfologie - Pedologie, Departamentul de Meteorologie - Hidrologie şi Departamentul de Geografie Regională. În structura catedrei erau cuprinse în 1990, 12 cadre didactice, iar în prezent prin dezvoltarea direcţiilor de activitate didactică şi ştiinţifică sunt un număr de 28 cadre didactice, din care 5 profesori doctori (la care se adaugă 2 profesori-consultanţi), 5 conferentiari doctori, 11 lectori doctori şi 5 asistenţi universitari şi personalul didactic auxiliar (2 referenţi – Bucureşti; 1 referent – Drobeta Turnu Severin şi 1 referent- Măcin) şi 4 cercetători.

Activitatea didactică se desfăşoară în următoarele direcţii: geomorfologie, pedologie, geografie fizică generală, geografia cuaternarului, topografie - cartografie, informatică şi GIS, teledetecţie şi aerofotointerpretare geografică, fotogrammetrie, cadastru, geodezie, geografia României. În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea programele de:

·        Licenţă: Geografie, Cartografie

·        Studii Masterale: Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru; Studii avansate de geografie; Sisteme Informaţionale Geografice, Managementul Dezastrelor.

Pe lângă acestea cadrele didactice din departament prestează activităţi didactice la disciplinele de specialitate cuprinse în programele de învătământ ale specializărilor ce aparţin celorlalte Departamente ale Facultăţii de Geografie.

 

Masterul de Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastruare ca principale obiective: studierea proceselor, formelor şi funcţiilor ce definesc sistemele de versant, de albie şi pe ansamblu morfohidrografice; abordarea teoretica şi metodologică a fenomenelor naturale şi antropice care induc dezechilibre (locale şi regionale), inclusiv datorate modificărilor survenite la nivel global; însuşirea tehnicii GIS în abordarea dinamicii actuale, a metodelor moderne de cercetare în cabinet şi teren; studierea factorilor cauzali, tipurilor şi efectelor degradării solurilor, a modalităţilor de protecţie şi ameliorare a acestora; însuşirea metodologiei de evaluare a terenurilor agricole pentru diferite scopuri; însuşirea cunoştinţelor privind etapele de proiectare şi implementare a unui program prin SIG (Sisteme Informaţionale Geografice); cunoaşterea conţinutului hărţilor şi documentelor cadastrale, a legislaţiei referitoare la activităţile de cadastru; formarea de deprinderi în evaluarea proprietăţilor şi folosirea acesteia în administraţie; însuşirea unor sisteme care utilizează datele geospaţiale denumite INSPIRE (Infrastructura de date spaţiale) şi formarea deprinderilor de clasificare şi standardizare a datelor de poziţie şi a celor tematice.

 

Masterul Studii avansate în geografie reprezintă treapta superioară a specializării de bază a facultăţii şi are ca principale obiective: însuşirea celor mai noi cunoştinţe din domeniile de vârf ale geografiei, racordate cu noile tendinţe pe plan mondial. În acest sens materiile înscrise în planul de învăţământ al Departamentului acoperă o paletă largă de discipline de studiu, atât cu caracter teoretic, de cunoaştere fundamentală cât şi cu caracter practic-aplicativ. Se îmbină astfel latura formativă cu cea informativă, toate fiind circumscrise ideii de bază - aceea a formării unor specialişti geografi.

Absolvenţii studiilor de masterat care vor absolvi şi disciplinele psiho-pedagogice cuprinse în planul de învăţământ al Departamentului vor putea funcţiona ca profesori în licee. Cei care optează pentru latura de cercetare a programului masteral pot lucra în laboratoarele diferitelor instituţii: Institutul de Geografie al Academiei Române (geograf), Institutul Naţional pentru Pedologie şi Agrochimie (pedolog), geografi cu studii superioare la instituţii care în activitate utilizează sub diferite aspecte analiza teritoriului.

         

Masterul Sisteme Informaţionale Geografice este un master nou, acreditat în anul 2012. Programul de master va dezvolta competențe în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul prin dezvoltarea capacităților de analiză, interogare și afișare a site-urilor de date complexe. De asemenea, se urmărește dezvoltarea abilităților de cercetare ştiinţifică, de coordonare și colaborare în vederea dezvoltării proiectelor complexe, de comunicare a rezultatelor cercetării și realizării unor astfel de proiecte.

Aprofundări în tehnologia informației; Crearea abilităţilor de a utiliza metodele statisticii în diverse aplicaţii ale ştiinţei computaţionale; Capacitatea de a înțelege modalitățile de proiectare, de implementare și de folosire a sistemelor informaționale geografice; Crearea competențelor de a identifica şi analiza probleme specifice ale sistemelor de prelucrarea şi analiza imaginilor şi de a elabora strategii pentru soluţionarea acestora; posibilitatea de utiliza şi proiecta sisteme de prelucrare şi analiză a datelor pentru aplicaţii specifice (editare, căutare, etc).

          Există colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Cadrele didactice participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, dar și profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.

 

Departamentul de Geomorfologie – Pedologie - Geomaticăformează specialişti cu o bună pregătire practică în domenii de mare actualitate pe piaţa muncii, incluse în nomenclatorul meseriilor cum ar fi: Expert în cartografie şi cadastru; Expert pe piaţa imobiliară; Expert în ştiinţe (geomorfologie, pedologie, fotogrametrie); Cercetător ştiinţific (geomorfologie, pedologie, cartografie, cadastru); Specialişti în SIG; Cartograf; Lucrător în cadastru; Pedolog; Evaluator funciar.

Departamentul are colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Membri departamentului participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, unele cadre didactice fiind profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.